2018. március 19. hétfő


Keresés

Nyilatkozat

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményeit csak és kizárólag a www.knykk.hu oldalon teszi közzé az interneten. Társaságunk a közösségi oldalakon nem regisztrált, nem hozott létre profilt a cég nevével. Így az ezeken az oldalakon megjelenő információk, üzenetek, válaszok, vélemények nem a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményei.

Elektronikus Értékesítési Rendszer

A+ R A-

 

Székesfehérvár
helyi menetrend

Tatabánya helyi menetrend
2018. január 1-től a T-Busz Kft. végzi.

 

Tájékoztató a közérdekű adatigénylés rendjéről

...

1. A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének rendje

A KNYKK Zrt. biztosítja, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.

A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A KNYKK Zrt. működésére vonatkozó közérdekű adatok igénylését a következő módon van lehetőség megtenni:

Írásos formában:

E-mailben: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vagy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Levélben: KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., H-2800 Tatabánya, Csaba u. 19.

Kérjük, hogy mindkét esetben a tárgy meghatározásához írja be: Közérdekű adat igénylése.

Személyesen:

A KNYKK Zrt. székhelyén:
H-2800 Tatabánya, Csaba u. 19.,
Jogi Osztály
Nyitva tartás:
hétfőtől - csütörtökig: 8:00 - 15:00 óráig
pénteken: 8:00 - 14:00 óráig

Telefonon:

KNYKK Zrt. Jogi Osztály, telefon: +36 34 515-200 (telefonközpont) / Jogi Osztály
Nyitva tartás:
hétfőtől - csütörtökig: 8:00 - 15:00 óráig
pénteken: 8:00 - 14:00 óráig

A társaság nem vállal felelősséget a más címre, vagy más módon érkező igények teljesítéséért.

Az igény teljesítésének a tudomásra jutást követő legrövidebb idő alatt, de legfeljebb a társasághoz történt beérkezéstől számított 15 napon belül kell eleget tenni.

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követően tájékoztatni kell.

Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az igénylőt az igény pontosítására kell felhívni.

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az Infotv. alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt 15 napon belül írásban, vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben kell értesíteni.

A társaság az adatigénylésnek nem köteles eleget tenni:

  • abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be,
  • ha az igénylő nem adja meg a nevét, nem természetes személy igénylő esetén a megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

A társaság a másolat készítéséért költségtérítést állapíthat meg. A fizetendő költségtérítés várható összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatjuk. A költségtérítés mértékét a 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet szabályozza.

...

2. Jogorvoslati eljárás

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása, vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz lehet fordulni.

Az Info tv. 31. §-ában foglaltak alapján a fenti esetekben a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Tatabányai Törvényszékhez lehet fordulni.

Lehetőség van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel élni a hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében. Ilyen esetben a pert a bejelentés érdemi vizsgálatáról hozott döntés kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani.

- - -